Chạy Bass và chuyển hợp âm giữa nhịp trong điệu Bolero

Quy ước

* Lên: Móc 3 dây 1,2,3 từ dưới lên trên

* Xuống: Quạt 3 dây 3,2,1 từ trên xuống dưới

* Chập: Quạt 3 dây 3,2,1 từ trên xuống dưới đồng thời chặn tay không cho phát ra tiếng

* Bass : đàn dây Bass (dây 4,5,6)

* Quạt bass: quạt 3 dây 6,5,4, từ trên xuống

* Quạt Bass buông: quạt 3 dây 6,5,4 từ trên xuống mà không bấm hợp âm

* (3 2 1): rãi dây 3, 2, 1

* Dấu *: phách (Bolero nhịp 4/4 = 4 phách)

CHẠY BASS

1. Cách đánh Bolero thứ nhất:
Thông thường:
   – (3 2 1)* (2 3)* (1 2)* (3) Bass*

Cách chạy Bass:
   – (3 2 1)* (2 3)* (1) Bass1* Bass2 Bass3*

Ví dụ 1: Đánh Bolero tone Rê thứ (Dm) có chạy Bass:

 – * (Dm 3 2 1)* (Dm 2 3)* (Dm 1) 43(Fa)* 32(Lá) 40(Rề)*

 – * (Dm 3 2 1)* (Dm 2 3)* (Dm 1) 53(Đồ)* 42(Mi) -> 43(Fá) 40(Rê)*

 – * (Dm 3 2 1)* (Dm 2 3)* (Dm 1) 50(Là)* 53(Đô) 54(Đô#) 40(Rê)*

Ví dụ 2: Đánh Bolero chuyển tone từ Rê thứ (Dm) qua Sol thứ (Gm) có chạy Bass:

 – * (Dm 3 2 1)* (Dm 2 3)* (Dm 1) 42(Mì)* 43(Fa) 45(Sol)*

 – * (Dm 3 2 1)* (Dm 2 3)* (Dm 1) 66(Síb)* 65(La) 63(Sol)*

2. Cách đánh Bolero thứ hai:
Thông thường
   – Lên* Chập Lên Xuống* Lên Bass1* Lên Bass2*

Cách chạy Bass:
   – Lên* Chập Lên Xuống* Lên Bass1* Bass2 Bass3*

Ví dụ 1: Đánh Bolero tone Rê thứ (Dm) có chạy Bass:

 – * Lên* Chập Lên Xuống* Lên 43(Fa)* 32(Lá) 40(Rề)*

 – * Lên* Chập Lên Xuống* Lên 53(Đồ)* 42(Mi)à43(Fá) 40(Rê)*

 – * Lên* Chập Lên Xuống* Lên 50(Là)* 53(Đô) 54(Đô#) 40(Rê)*

Ví dụ 2: Đánh Bolero chuyển tone từ Rê thứ (Dm) qua Sol thứ (Gm) có chạy Bass:

 – * Lên* Chập Lên Xuống* Lên 42(Mì)* 43(Fa) 45(Sol)*

 – * Lên* Chập Lên Xuống* Lên 66(Síb)* 65(La) 63(Sol)

CHUYỂN HỢP ÂM GIỮA NHỊP:
1. Cách đánh Bolero thứ nhất (rãi dây):
Thông thường:
   – (3 2 1)* (2 3)* (1 2)* (3) Bass*

Chuyển hợp âm giữa nhịp:
   – (3 2 1)* (2) (Bass chuyển)* (1 2)* (3) (Bass chuyển)*

Ví dụ 1: Đánh Bolero tone La thứ (Am) giữa nhịp chuyển sang Đô trưởng (C) và cuối nhịp chuyển sang Rê thứ (Dm):

 – * (Am 3 2 1)* (Am 2) (Bass C)* (C 1 2)* (C3) (Bass Dm)*

Ví dụ 2: Đánh Bolero tone La thứ (Am) giữa nhịp chuyển sang Sol trưởng (G) và cuối nhịp chuyển sang Mi bảy (E7):

 – * (Am 3 2 1)* (Am 2) (Bass G)* (C 1 2)* (C3) (Bass E7)*

2. Cách đánh Bolero thứ hai (quạt chả):
Thông thường:
   – Lên* Chập Lên Xuống* Lên Bass1* Lên Bass2*

Chuyển hợp âm giữa nhịp:
   – Lên* Chập Lên (Xuống chuyển)* Lên Bass1* Lên (Bass2 chuyển)*

Ví dụ 1: Đánh Bolero tone La thứ (Am) giữa nhịp chuyển sang Đô trưởng (C) và cuối nhịp chuyển sang Rê thứ (Dm):

  – Lên* Chập Lên (Xuống C)* Lên Bass1* Lên (Bass2 Dm)*

Ví dụ 2: Đánh Bolero tone La thứ (Am) giữa nhịp chuyển sang Sol trưởng (G) và cuối nhịp chuyển sang Mi bảy (E7):

  – Lên* Chập Lên (Xuống G)* Lên Bass1* Lên (Bass2 E7)*

3. Cách đánh Bolero thứ ba (quạt chả điệp khúc):
Thông thường:
   – Lên* (quạt Bass) (quạt Bass)* Lên … Lên Chập* Lên (quạt Bass buông) (quạt Bass)*
Chuyển hợp âm giữa nhịp:
   – Lên* (quạt Bass) (quạt Bass chuyển)* Lên … Lên Chập* Lên (quạt Bass buông) (quạt Bass chuyển)*

Ví dụ 1: Đánh Bolero tone La thứ (Am) giữa nhịp chuyển sang Đô trưởng (C) và cuối nhịp chuyển sang Rê thứ (Dm):
   – Lên* (quạt Bass) (quạt Bass C)* Lên … Lên Chập* Lên (quạt Bass buông) (quạt Bass Dm)*
Ví dụ 2: Đánh Bolero tone La thứ (Am) giữa nhịp chuyển sang Sol trưởng (G) và cuối nhịp chuyển sang Mi bảy (E7):
   – Lên* (quạt Bass) (quạt Bass G)* Lên … Lên Chập* Lên (quạt Bass buông) (quạt Bass E7)*

Đánh giá