Cách chạy Bass điệu Slow trong Guitar Đệm Hát

   Chạy Bass trong điệu Slow dùng để tạo một dãy Bass liên kết để thấy sự chuyển biến giữa các hợp âm với nhau hay tạo ra giai điệu khớp với lời nhạc trong lúc đệm.

Nguyên tắc: thêm một bass thì bỏ một phách chép trong nhịp

Ví dụ: Cho một vòng hợp âm sau: Am, C , Dm, F(xx3211), Am, Em
Trong điệu Slow này ta có 6 phách, ta có 1 Bass mặc định ở phách 1.

1/Chèn 1 Phách Bass ở cuối:
Ta sẽ thêm Bass vào phách thứ 6, cụ thể như sau:
Mặc định:
Bass 3 2 1 2 3
Sau khi đã thêm Bass:
Bass 3 2 1 2 Bass
   Nếu bạn chỉ muốn chèn hợp âm vào cho phần đệm mà không có ý đồ gì thì âm bass thêm vào bạn sẽ đánh âm Bass của hợp âm đó.
   Vận dụng vào vòng hợp âm đã cho ở trên:
Am: A 3 2 1 2 A
C   : C 3 2 1 2 C
Dm: D 3 2 1 2 D
F    : F 3 2 1 2 F
Am: A 3 2 1 2 A
Em: E 3 2 1 2 E

   Để phần đệm được hay hơn thì ta không chỉ thêm Bass đó là Bass của hợp âm nữa mà ta sẽ thêm Bass có chủ đích. Có 2 loại thêm Bass có chủ đích:
 – Thêm Bass là nốt ở giữa 2 hợp âm cạnh nhau, và thường áp dụng vào chuyển giữa hợp âm cuối của vòng hợp âm với hợp âm đầu của vòng hợp âm. Với vòng hợp âm đã cho, ta sẽ chèn thêm Bass giữa Em và Am, ở 2 hợp âm này ta sẽ chèn vào Bass G, cụ thể như sau:
       Em: E 3 2 1 2 G → Am: A 3 2 1 2 A
– Thêm Bass là 1 phần giai điệu, ở phần này là 2 âm Bass sẽ tạo ra một giai điệu ngắn, ví dụ nếu trong bài hát có nốt G và A và hợp âm sau đó là Am thì ta sẽ thêm Bass G vào trước hợp âm Am đó để tạo ra giai điệu ngắn.

2/Chèn 2 phách Bass:
   Cũng tương tự như trên nhưng lần và ta sẽ thêm 2 phách Bass vào cuối hợp âm, đồng thời bỏ 2 phách chép
Mặc định:
Bass 3 2 1 2 3
Sau khi đã thêm Bass:
Bass 3 2 1 Bass Bass

   Ở âm Bass thứ nhất ta vẫn chơi âm Bass của hợp âm, nhưng ở âm Bass thứ 2, ta thường sẽ chơi âm Bass nằm giữa 2 hợp âm để tạo ra một dãy âm tăng hoặc giảm dần.
Ví dụ như từ Am → C, ở giữa 2 nốt A và C là nốt B (A-B-C) , vì thế đoạn này ta sẽ đánh như sau: Am: A 3 2 1 A BC

   Quay lại vòng hợp âm trên, ta sẽ chèn Bass như sau:
Am: A 3 2 1 A B
C   : C 3 2 1 C E
Dm: D 3 2 1 D E
F    : F 3 2 1 F E
Am: A 3 2 1 A B
Em: E 3 2 1 E G

Ta sẽ nâng cao lên một chút, ta thấy có vài hợp âm mà nốt Bass cách hơi xa nhau, nên để tạo ra được các dãy âm Bass liên kết chặt chẽ với nhau hơn thì ta âm Bass thứ nhất sẽ không nhất thiết là âm Bass của hợp âm mà cả âm Bass thứ nhất và thứ 2 sẽ là nốt giữa nốt bass của 2 hợp âm, cụ thể như sau:
Am: A 3 2 1 A B
C   : C 3 2 1 D E
Dm: D 3 2 1 D E
F    : F 3 2 1 F E
Am: A 3 2 1 C B
Em: E 3 2 1 E G

3/Chèn 2 âm Bass trong 1 phách:

   Để tạo ra thêm tiết tấu cho phần đệm, ta sẽ chèn vào 2 bass trong 1 phách, cụ thể như sau:
Am → C
Thông thường:
  3    2    1    2    3      →     C
Chèn thêm Bass:
A    3    2    1    2  (AB)  →    C
Cách chèn Bass thì cũng giống như chèn 2 âm Bass như trên, bạn có thể sẽ dụng kỹ thuật luyến vào để chuyển Bass thêm nhịp nhàng và hay hơn
Đánh giá