Kiss The Rain – Cảm âm Sáo trúc, Kalimba

(x2):
[Do fa sol sol la la

Fa sol la sol do2 do2

Do2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2

Sol2 la2 sol2 fa2 mi2

Fa2 mi2 do2 do2 re2 re2

Do2 sib sib do2 do2

Fa sol la sib sib 

Sib do2 sib la sol.]

….do fa mi fa.

(x2)
[Fa la do2 re2, mi fa re2 do2

Mi fa do2 do2 sib sib la la sol sol fa sol la la

Fa la do2 re2, mi mi2 mi2 re2 do2

La sib do2 fa# sib la sib do2 re2 mi2 fa2 la2 sol2.]

 …..do fa mi fa.


 

Cảm âm sáo trúc,Kalimba nổi bật:

Đánh giá