River flows in you – Cảm âm Kalimba, Sáo trúc

Do xi Do xi Do.
mi sol Do xi Do xi Do.
mi sol Do xi Do xi Do sol Do fa mi fa sol mi re.
do sì do.
do re mi, mi fa sol, fa mi re
Do xi Do xi Do sol Do fa mi fa sol Mi Re.
Mi Re Do xi Do
.” do re mi, mi fa sol, fa mi re”
ĐK:
“Do Re Do xi Do sol”
Do Re Do xi Do Re Mi Fa Sol Mi Re Do xi
“Do Re Do xi Do sol”
Do Re Do xi Do Re Mi Fa Sol Mi Re Do xi
“Do Re Do xi Do sol”
Do Re Do xi Do Re Mi Fa Sol Mi Re Do xi
“Do Re Do xi Do sol”

Do Re Do xi Do Re Mi Fa Sol Mi Re Do xi

Đánh giá