Canon in D – Cảm âm Kalimba – Sáo trúc


M’ R’ Đ’ Si L S L Si.
Đ’ Si L S F M F R.
Đ M. S F. M Đ. M R. Đ L. Đ S. F L. S
 F 
M Đ. R Si. Đ’ M’. S’ S .L F. S M. D D’RDRDRDRD SI D SI D.
 Đ Si S R M Đ.  Đ’ Si L Si.
  M’ S’ L’ F’. M’ R’  F’ M’ R’ Đ’. Si L S
 F. M R F M R Đ.
[R M F S R S F M L S F S F M R Đ L
 L Si Đ’ Si L S F M R
 L S L S F M]
…..
M’ R’ , Đ’ M’ L S L Si Đ’ Đ Si L Đ’ Đ’ Đ’ F’ R’ S S  
S’ M’ F’ S’ .  M’ F’ S’
 S L Si Đ’ R’ M’ F’ M’
Đ’ R’ M’ . M F S L S F S M F S F. L S F M R M R Đ R M F S L F
 L S L . Si Đ’ S L Si Đ’ R’ M’ F’ S’ 
M. D R M. R D R SI D R M R D SI D.
L SI D. D R M F M R M D SI D L
D Si L. S F S F M F S L SI D L
D SI D. SI L SI D R D SI D L SI D
SI L D’ D D D R S S M S F M F 
[R’ M’. M F M R. R M R D. M D L S. S F S L. L S L S. S F S L. L S L SI. SI L SI D. D R D SI. SI D SI L. L S L SI.  SI M R D. D R F M. M S M D. F M F R. ]
…..
 D R M D SI, Si D R SI LA, L SI D L SI. S F M R D. F M R F M. D R M S F. L S F M R. S F M R M. S SI D M S. S L SI S M. D R M D M. M R D SI L. L S L SI D. M R D M F. D SI L L S. R S S S S.
[S D S F S F D RDRDRDRD D SI D D’ SI L S D R M L R R M]
 M M F M R D. D D R D SI L.  D. D SI L SI S.
 S S.  S’ S’ L S F M. M M F M R D SI L SI S.
S L. D SI. SI D D SI F S F M R R.
M M. R D. D SI L. D S. F S S . S F M.  M R D .
D D.  Si D’ . S S’. L’ L. S S’. F F’ . M’ M R L R R’ M’

Đánh giá