Tướng Quân (Nhật Phong) – Cảm âm Chuẩn – Cảm âm sáo trúc (Tone Thấp và Cao)

 

Cảm âm Tướng quân Tone Cao:

Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về phía trước ta
Re re sol la la la la sol la do2 la
Chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng
Re mi fa la sol sol sol fa mi sol mi re
Đầu đội trời cao chân giẫm đất ngạo nghễ núi sông
Re re sol la la la la sol la do2 la
Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng
Re mi fa la sol sol sol fa mi fa mi re

Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta
Re re sol la la la sol sol la do2 la
Mà một nơi trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ
Re mi fa la sol sol sol fa la sol mi re
Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu
Re re sol la la la sol sol la do2 la
Mà giờ em trót theo ai nên ta đành phải buông sầu
Re mi fa la sol sol sol fa mi fa mi re

Điệp Khúc:
Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn
Re mi fa fa2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
Rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương
Sol la do2 re2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol sol la
Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời
Re mi fa fa2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi
Sol la do2 re2 do2 do2 re2 mi2 re2 do2 re2

Nàng sợ ta chiến chinh bao năm không có ngày trở lại
Re mi fa fa2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
Nàng cần người ở bên chăm lo săn sóc cho ngày mai
Sol la do2 re2 do2 do2 do2 do2 do2 la sol sol la
Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại
Re mi fa fa2 re2 re2 re2 re2 do2 re2 la sol
Hình dung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài
Sol la do2 re2 do2 do2 re2 mi2 re2 do2 re2

Cảm âm Tướng Quân Tone Thấp:

NGÀN VẠN BInH Đao GIƯƠNG CAo HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC TA
Do Do Fa Sol Sol Sol Sol Fa Sol La# Sol
CHẲNG LÀM TA BẤT An NHƯ KHI TA Ở TRƯỚC MẶT NÀNG
Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Re Fa Re Do
ĐẦU ĐỘI TRỜI CAo CHÂN GIẪM ĐẤT NGẠO NGHỄ NÚI SônG
Do Do Fa Sol Sol Sol Sol Fa Sol La# Sol
MÀ LÒNG NHƯ CHẾT Đi KHI HAY TIn NÀNG ĐÃ THEo CHỒNG
Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Re Re# Re Do

BIỂN RỘNG TRỜI CAo ĐÂU CŨNG LÀ NHÀ ĐỐI VỚI TA
Do Do Fa Sol Sol Sol Fa Fa Sol La# Sol
MÀ MỘT NƠI TRÚ CHÂN TRonG TIm NÀNG QUÁ Sao XA LẠ
Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Sol Fa Re Do
GIỌT LỆ Nam NHI KHÔnG KHI NÀO ĐƯỢC RƠI XUỐNG ĐÂU
Do Do Fa Sol Sol Sol Fa Fa Sol La# Sol
MÀ GIỜ Em TRÓT THEo Ai Nên TA ĐÀNH PHẢI BUÔnG SẦU
Do Re Re# Sol Fa Fa Fa Re# Re Re# Re Do

Điệp Khúc:
RƯỢU SẦU NÂNG SUỐT Đêm CHO QUÊn Đi NGÀY THÁNG U BUỒN
Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa
RẰNG NGƯỜI TA MÃI THƯƠNG NaY CŨNG ĐÃ MỖI NGƯỜI MỘT PHƯƠNG
Fa Sol La# Do2 La# La# La# La# La# Sol Fa Fa Sol
NÀNG CÒN HAY NHỚ CHĂNG KHI XƯA TA ĐÃ NÓI NHỮNG LỜI
Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa
DÙ NGÀY SaU CÓ Ra Sao TA VẪN MUỐN BÊn NGƯỜI THÔi
Fa Sol La# Do2 La# La# Do2 Re2 Do2 La# Do2

NÀNG SỢ TA CHIẾN CHInH BAo NĂM KHÔnG CÓ NGÀY TRỞ LẠI
Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa
NÀNG CẦN NGƯỜI Ở BÊn CHĂM Lo SĂN SÓC CHO NGÀY Mai
Fa Sol La# Do2 La# La# La# La# La# Sol Fa Fa Sol
NGÀY Ra Đi CHIẾC KHĂN Em TRao TA VẪN ManG GIỮ LẠI
Do Re Re# Re#2 Do2 Do2 Do2 Do2 La# Do2 Sol Fa
HÌNH DUNG Em VẪN ĐanG THEo TA Đi HẾT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI
Fa Sol La# Do2 La# La# Do2 Re2 Do2 La# Do2

Đánh giá