Điệu SLOW ROCK và ứng dụng PHỐ KHÔNG EM

Bài 14: Điệu SLOW ROCK và ứng dụng PHỐ KHÔNG EM
Link khóa học Full: https://www.guitarshare.vn/2020/08/khoa-hoc-guitar-em-hat-cho-nguoi-moi.html

Đánh giá