Điệu SLOW ROCK nhịp 6/8 và ứng dụng THÀNH PHỐ BUỒN

Bài 15: Điệu SLOW ROCK nhịp 6/8 và ứng dụng THÀNH PHỐ BUỒN
Link khóa học Full: https://www.guitarshare.vn/2020/08/khoa-hoc-guitar-em-hat-cho-nguoi-moi.html

Đánh giá