Bèo Dạt Mây Trôi – Cảm âm Chuẩn – Cảm âm sáo trúc, Harmonica

 Cảm âm Bèo Dạt Mây Trôi (Thổi từ Sol)

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi

Sol Sol Re2 Si Do2 Re2,Mi2 Re2 Re2

Anh ơi em vẫn đợi… bèo dạt.

Si Si,Si La Si Re2 (La) Sol , Sol Si La Sol Mi

Mây í ì trôi

Re2 Sol2 Si Do2 Re2, 

Chim sa tang tính tình, cá lội

Si Si, Si La Si Re2 (La) Sol Sol Si La Sol Mi

Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ

Re Mi Sol Sol La – Si Si, (La) Si Si La Sol, La Si La Si Re2 Sol Re Sol Mi

Sao chẳng thấy đâu.

Sol La Si La La Sol

Đánh giá