Tổng kết giáo trình và định hướng

Bài 29: Tổng kết giáo trình và định hướngVideo này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.vn/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html
Đánh giá