Tây Vương Nữ Quốc – Cảm âm Chuẩn – Cảm Âm Sáo Trúc, Harmonica, Kalimba (3 TONE)

Cảm âm Tây Vương Nữ Quốc (Tone Fa, Tone Thấp) :

x2:
Do Re Fa, Sol La Mi Re Do Re
Fa Sol La, Do2 Re2 Fa Sol La Sib La
La Do2 Re2 Do2 Re2, Re La Sol, Fa Sol
La Do Re Do
Re Mi Sol La Rê Fa
Điệp Khúc (x2):
Do2 Do2 Re2 Fa2 Mi2 Re2 Do2 Re2
Do2 Do2 Re2 Fa2 Mi2 Re2 Do2 La
La Do2 Re2 Do2 Re2, Re La Sol, Fa Sol
La Do Re Do
Re Mi Sol La Rê Fa

Cảm âm Nữ Nhi Tình (Tone Đô – tone Cao):

Sol La Do2 Re2 Mi2 Si La Sol La
Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Do2 Re2 Fa2 Mi2
Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2 La Mi2 Re2 Do2 Re2
Mi2-Sol2 La Sol La Si Do2-Re2 La Do2
Sol2 Sol2 La2 Do3 Si2 La2 Sol2 La2
Sol2 Sol2 La2 Do3 Si2 La2 Sol2 Mi2
Mi2 Sol2 La2 Sol2 La2, La Mi2 Re2, Re2 Mi2
Mi2-Sol2 La Sol, La Si Mi2 Re2 La Do2
Đánh giá