Mưa trên cuộc tình | Cảm âm Kalimba, Sáo Trúc, Tab Kalimba

 

 

 

do re fa, fa sol la sol fa do re

 

 

 

 

 

do re fa, fa sol la do2 re2 do2 la

 

 

 

 

 

la do2 re2, re2 re2 do2 la, sol fa-la, la sol la re

 

 

 

 

 

re fa sol sol sol la sol fa re fa sol 

 

 

 

 

 

 

do re fa, fa sol la sol fa do re

 

 

 

 

 

do re fa, fa sol la do2 re2 do2 la

 

 

 

 

 

la do2 re2, re2 re2 do2 la, sol fa-la, la sol la re

 

 

 

 

 

re fa sol sol sol la sol fa fa re fa 

 

 

 

 

 

 

do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2

 

 

 

 

 

re2 do2 re2 re2 re2 do2 sol la

 

 

 

 

 

do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2

 

 

 

 

 

fa-sol la do2 do2 re2 do2, fa-sol la la sol re fa

 

 

 

 

 

do2 re2 do2 re2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 do2 

 

 

 

 

do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2

 

 

 

 

 

re2 do2 re2 re2 re2 do2 sol la

 

 

 

 

 

do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2

 

 

 

 

 

fa-sol la do2 do2 re2 do2, fa-sol la la sol re fa

 

 

 

 

 

la do2 re2 do2 do2 la la sol sol fa-sol fa 
 
Đánh giá