Ký hiệu chữ cái trong Âm Nhạc – Nhạc lý cho Guitar (Bài 2)

Bảng chữ cái trong âm nhạc và 12 nốt nhạc

    Chơi nốt trên phím đàn đầu tiên của dây B. Nốt này là C, một sóng dao động ở tần số mà bạn nghe là cao độ. Gảy cùng một dây ở phím thứ mười ba. Một lần nữa, bạn nghe thấy âm thanh có cùng cao độ nhưng cao hơn. Đó là bởi vì sóng âm thanh dao động nhanh gấp đôi. Điều này có thể được biểu thị bằng tỷ lệ 1: 2, hoàn hảo đến mức chúng ta nghe thấy hai nốt nhạc có cùng bản sắc. Nếu hai nhạc cụ khác nhau chơi cùng một C ở cùng một cao độ, tỷ lệ là 1: 1, và điều này được gọi là đồng thanh.
    Bạn có thể hình dung điều này với các nốt từ phím thứ nhất của guitar cho đến phím thứ 8 và thử chơi âm giai trưởng C. Trên biểu đồ bên dưới, nốt của phím đàn I sẽ ở ngoài cùng bên trái C. Nốt của phím đàn thứ 8 sẽ ở ngoài cùng bên phải. Tất cả các nốt khác ở giữa là các nốt duy nhất, nhưng một khi chúng đạt đến “C” một lần nữa, trình tự lặp lại, mãi mãi, ít nhất là cho đến khi các nốt thoát ra khỏi phạm vi thính giác của con người.

Ký hiệu các nốt

 • Đô – C
 • Rê – D
 • Mi – E
 • Fa – F
 • Sol – G
 • La – A
 • Si – B
    Đầu tiên, bảy trong số các nốt — C, D, E, F, G, A, B — có các tên chữ cái duy nhất. Những nốt này được gọi là nốt tự nhiên. Năm trong số các nốt không có tên duy nhất, nhưng thay vào đó được đặt tên theo vị trí của chúng trong mối quan hệ với 7 nốt này (cách nốt tự nhiên gần nhất nửa cung). Các nốt như C♯ (Đô thăng) hoặc G♭ (Sol giáng) được gọi là nốt không tự nhiên
    Lưu ý: hai cặp nốt không có ký hiệu thăng giáng giữa chúng: cặp E và F, cặp B và C.
12 nốt nhạc và tần số tương ứng

Quãng (Intervals)

    Quãng là khoảng cách giữa hai nốt nhạc. Khoảng từ “C thấp” đến “C cao” hơn là một quãng tám. 
    Quãng tám là cơ bản của cao độ, với tất cả các cao độ khác được tạo ra bằng cách chia nó thành các phần nhỏ hơn, được gọi là các cung nửa cung. 
    Nửa cung bằng khoản cách dịch chuyển 1 phím đàn (từ C đến C♯). Một cung là một dịch chuyển của hai phím đàn (từ C đến D). 
    Hầu hết âm nhạc hiện đại chia quãng tám thành 12 phần (12 nốt), giống như bạn thấy ở trên. Bạn có thể chơi chuỗi nốt này bằng cách bắt đầu ở phím thứ nhất của dây B và di chuyển lên từng phím một, chơi từng phím cho đến khi bạn đạt lại nốt C ở phím thứ mười ba.
    Cùng với nhau, tất cả mười hai nốt nhạc này tạo thành thang âm (âm giai). Thang âm là một chuỗi các nốt trong đó không có nốt nào được lặp lại và tất cả các nốt được chơi theo thứ tự tăng dần từ thấp nhất đến cao nhất.

✎Luyện tập

 1. Học thuộc 7 chữ cái trong bảng chữ cái âm nhạc: C (đô), D(rê), E(mi), F(pha), G(sol), A(la), B(si) và C(đố).
 2. Học thuộc 12 âm sắc.
  1. Tăng dần: C, C♯, D, D♯, E, F, F♯ G, G♯, A, A♯, B, C.
  2. Giảm dần: C, B, B ♭, A, A ♭, G, G ♭, F, E, E ♭, D, D ♭, C
 3. Đọc tên và chơi 12 nốt trên dây B của cây đàn guitar của bạn.
 4. Ghi nhớ hai cặp nốt tự nhiên không có nốt thăng giáng nào giữa chúng: cặp E và F. (Không có E♯ hoặc F♭) Cặp B và C (Không có B♯ hoặc C ♭)
Đánh giá