Hợp âm trên Guitar

– –

e
X
B
X
G
X
D
X
A
X
E
X
12345678
C C# Cm Cm# D D# Dm Dm# E Em F F# Fm Fm# G G# Gm Gm# A A# Am Am# B Bm

Đánh giá