Có những cách tạo intro nào?

 Bài 45: Thực hành: “Đồng thoại – Tong Hua” có những cách tạo intro nào?

Tài liệu khóa học: https://www.guitarshare.vn/download-tabs/f8lzgdwlp1m3
Bài học Tiếp theo:
Bài học này nằm trong khóa học Đệm hát Nâng cao, Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học khác:

Đánh giá