Các nốt nhạc trên 3 ngăn đàn đầu tiên

Bài 9: Các nốt nhạc trên 3 ngăn đàn đầu tiên [HocDanGhiTa.Net] giúp các bạn đánh các nốt tự nhiên (không thăng, không giáng) trên 3 ngăn đầu tiên của cả 6 dây đàn. Có TAB kèm theo trong video


Bài học Tiếp Theo: 


Đánh giá