Bài 6: Cách đọc tọa độ hợp âm và tiết tấu điệu, các từ ngữ chuyên môn trong guitar