Tiết Tấu – Cách Phân Chia và Tự Do Các Loại Trường Độ | Nhạc Lý Cơ Bản – Bài 5

 

Tiết tấu là tương quan trường độ của các âm thanh nối tiếp nhau.

   Trong âm nhạc có sự luân phiên các trường độ của âm thanh, do đó tạo ra những mối tương quan khác nhau về thời gian giữa các âm thanh đó. Khi liên kết với nhau theo một thứ tự nhất định, trường độ của âm thanh tạo ra những nhóm tiết tấu (hình tiết tấu) mà từ những hình tiết tấu đó hình thành đường nét tiết tấu chung của toàn tác bộ phẩm âm nhạc.

Thí dụ :

Trong âm nhạc, người ta sử dụng các loại trường độ :

    1) Cơ bản (chia sẵn), đã nói ở chương hai, đó là những nốt tròn, trắng, đen, móc đơn,v.v…

    2) Tự do là những trường độ được tạo nên do sự phân chia tự do (ước lệ) các loại trường độ cơ bản thành những phần bằng nhau với bất cứ một số lượng nào.

Hay gặp nhất là cách chia tự do sau đây :

a) Chùm ba được tạo nên do sự phân chia độ dài cơ bản không thành hai mà thành ba phần :
 
b) Chùm năm được tạo nên do sự phân chia độ dài cơ bản không thành hai mà thành năm phần :
c) Chùm sáu được tạo nên do sự phân chia độ dài cơ bản không thành bốn mà thành sáu phần :

d) Chùm bảy được tạo nên do sự phân chia độ dài cơ bản không thành bốn mà thành bảy phần :
Dưới đây là các ví dụ về sự phân chia tự do các loại độ dài:
Chùm ba
Chùm hai:

Chùm bốn:

Đánh giá