Tiết Nhịp và Loại Nhịp Đơn | Nhạc Lý Cơ Bản – Bài 7

 

Tiết nhịp trong đó các trọng âm (phách mạnh) lặp lại đều đặn cách một phách một lần gọi là tiết nhịp hai phách.

Tiết nhịp trong đó các trọng âm lặp lại đều đặn cách hai phách gọi là tiết nhịp ba phách.

Những tiết nhịp hai và ba phách có một trọng âm gọi là tiết nhịp đơn. Tất cả các loại nhịp của những tiết nhịp này thể hiện những điều đó được gọi là nhịp đơn. Nhịp đơn gồm các loại như sau :

a) Nhịp 2 phách: 


b) Nhịp ba phách :


   Việc cấu tạo các nhóm trong ô nhịp gọi là sự phân nhóm trường độ.
Khi phân nhóm trường độ trong nhịp đơn, các phách cơ bản bản của ô nhịp (những phách có tính chất tiết nhịp) phải được tách rời nhau.
Thí dụ : 

Cho phép những trường hợp ngoại lệ sau đây trong việc phân nhóm trường độ ở các loại nhịp đơn:

1) Khi các độ dài giống nhau, có thể liên kết tất cả bằng một vạch chung. Thí dụ :
Trong loại nhịp , vì các phách trong ô nhịp nhỏ, cho nên được phép phân nhóm như sau:
2) Âm thanh có độ dài bằng cả ô nhịp thì ghi bằng một nốt, không dùng dấu nối.
 
3) Trường hợp nốt bắt đầu phách tiết nhịp lại có dấu chấm. Thí dụ :

Đánh giá