Thực hành: Hợp âm mở với “Ba kể con nghe” – Nguyễn Hải Phong

 Bài 52: Thực hành: Hợp âm mở với “Ba kể con nghe” – Nguyễn Hải Phong

Tài liệu khóa học: https://www.guitarshare.vn/download-tabs/f8lzgdwlp1m3
Bài học Tiếp theo:
Bài học này nằm trong khóa học Đệm hát Nâng cao, Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học khác:

Đánh giá