Thực hành Ballad (Palm) vào “Bâng khuâng” – Justa Tee (Palm kép)

 Bài 16: Thực hành Ballad (Palm) vào “Bâng khuâng” – Justa Tee (Palm kép)

Tài liệu khóa học: https://www.guitarshare.vn/download-tabs/f8lzgdwlp1m3
Bài học Tiếp theo:
Bài học này nằm trong khóa học Đệm hát Nâng cao, Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học khác:

Đánh giá