Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em – Cảm Âm Kalimba, Sáo Trúc, Tab Kalimba

La Si Do2 Si La Son La Mi
La Si Do2 Si La La Son Son Re Mi Son La
La Si Do2 Si La La Son Son Re Mi Son La
La Si Do2 Si La Son La Mi
La Si Do2 Si La La Son La
Mi2 La Son La, Mi La Son La
La La Son La Mi2
Mi2 La Son La, Mi2 La Son La
Son Son Mi Re Mi
Mi2 La Son La, Mi La Son La
La La Son La Mi2
Do2 Si Do2 Si Do2 Si Do2 Si La
Mi2 Re2 Do2 Si La, Do2 Re2, Mi2 Son2 Re2 Re2 Mi2 Son2 Re2 Mi2
Mi2 Re2 Do2 Si La, Do2 Re2, Mi2 Mi2 Do3 Si2 Do3 Si2 Son2 Mi2
Mi2 Re2 Do2 Si La, Do2 Re, Mi2 Son2 Re2 Re2 Mi2 Son2 Mi2 Re2 Mi2
Son La Mi2 Re2 Son2 La2
Đánh giá
Exit mobile version