Thằng Cuội – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba


Cảm âm Thằng Cuội:

[Tone Thấp]
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Fa2 re2 do2 re2 fa, do2 la la sol la
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…
Do2 mi re fa do, fa re fa sol la fa
Lặng im ta nói Cuội nghe
Fa sol do2, do2 do2 re2 fa sol do2
Ở cung trăng mãi làm chi
Do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 do2 re2 fa2
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Fa2 re2 do2 re2 fa, do2 la la sol la
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…
Do2 mi re fa do, fa re fa sol la fa
[Tone Cao]
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Do3 la2 sol la2 do2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2
Có thằng cuội già, ôm một mối mơ
Sol2 si si la sol do2 la do2 re2 mi2 re2 do2
Lặng im ta nói Cuội nghe
Do2 re2 sol2 sol2 la2 sol2 do2 re2 sol
Ở cung trăng mãi làm chi
Sol2 la2 do3 do3 re3 do3 la2 sol2 do3
Bóng trăng trắng ngà có cây đa to
Do3 la2 sol la2 do2 sol2 mi2 mi2 re2 mi2
Có thằng cuội già ôm một mối mơ
Sol2 si si la sol do2 la do2 re2 mi2 re2 do2
Đánh giá