Sai Lầm Của Anh (Đình Dũng) – Cảm âm Sáo Trúc, Cảm âm Kalimba

Cảm âm Sai Lầm Của Anh:

 Sol mi đô2 
Đô2 si la sol
Sol rê mi 
Rê mi sol la la
Sol mi đô2
Đô2 si si la sol
Sol rê mi
Rê mi sol la la
Mi đô2 si si
Si la sol
Sol rê mi
Rê mi sol la la
Mi đô2 đô2 si
Si la sol
Sol rê mi
Rê mi sol la la
Đô2 si đô2 la2
La2 la2 sol2 mi2 rê2
Rê2 sol2 la2 sol2
Mi2 mi2 rê2 mi2 mi2
La rê2 mi2 rê2
Rê2 rê2 rê2 đô2 si 
La la đô2 rê2
Đô2 rê2 rê2 đô2 mi2
La si đô2 la2 
La2 la2 sol2 mi2 rê2
Rê2 sol2 la2 sol2
Mi2 mi2 rê2 mi2 mi2
La rê2 mi2 rê2
Rê2 rê2 rê2 đô2 si 
La si đô2 si
Si đô2 rê2 đô2 si la
Đánh giá