Nốt nhạc và Trường Độ | Nhạc Lý Cơ Bản – Bài 3

Nốt nhạc là một hình tròn rỗng hoặc đặc ruột.

   Để kí hiệu các trường độ khác nhau của các âm thanh, người ta thêm vào các nốt hình tròn những vạch thẳng đứng (đuôi), những vạch ngang gộp các trường độ nhỏ thành nhóm.

Tên gọi và kí hiệu các trường độ âm thanh bằng nốt nhạc.

 Các nốt trên khuôn nhạc

  Để xác định độ cao của âm thanh, các nốt trên được phân bố trên khuông nhạc, gồm năm dòng kẻ song song. Điểm số dòng từ dưới nên trên.

   ở khuông nhạc, các nốt viết trên các dòng và giữa các dòng có nghĩa là vào các khe.

Những nốt ngắn hơn nữa ít được sử dụng. Nốt có trường độ lớn hơn nốt tròn cũng ít dùng.
   Ngoài các dòng kẻ chính, còn dùng những dòng kẻ phụ ngắn cho một số nốt. Những dòng này viết dưới hoặc trên khuông nhạc.
Thí dụ :
   Cách đếm các dòng phụ tiến hành như sau : với các dòng phía trên – từ dòng phụ thứ nhất trở lên, còn các dòng phía dưới – từ dòng phụ thứ nhất trở xuống.
   Trên khuông nhạc, đuôi được đặt bên cạnh hình tròn (đầu) của nốt nhạc ; từ khe thứ hai trở xuống đặt bên phải, quay lên, từ dòng thứ ba trở lên đặt bên trái, quay xuống.
Thí dụ :
Khi tập họp các nốt thành các nhóm
Khi tập họp các nốt thành nhóm trong trường hợp chúng thuộc các độ cao khác nhau, người ta chọn vị trí thuận lợi nhất cho các vạch dọc và ngang, căn cứ vào phần giữa của khuông nhạc.

Những dấu hiệu bổ sung vào nốt Nhạc để tăng thêm độ dài của âm thanh

Ngoài các loại độ dài cơ bản nói trong mục 9, khi viết nốt nhạc người ta còn sử dụng những dấu hiệu tăng độ dài.
Các loại dấu đó gồm có :
a) Dấu chấm tăng thêm độ dài sẵn có thêm 1/2 nữa, ghi ở bên phải nốt nhạc :
b) Hai chấm nhằm tăng thêm trường độ : dấu chấm thứ hai tăng độ dài dấu chấm thứ nhất một nửa nữa.

c) Dấu liên kết hình vòng cung, nối liền độ dài của các nốt cùng độ cao nằm cạnh nhau :

Độ dài của những nốt ấy bằng tổng số độ dài các nốt được liên kết 
d) Dấu miễn nhịp là dấu cho phép tăng độ dài không hạn định. Dấu miễn nhịp có hình nửa vòng tròn nhỏ với một chấm ở giữa .
Dẫu miễn nhịp đặt trên hoặc dưới nốt nhạc :
Đánh giá