Cách đánh điệu MARCH trong Đệm Hát Guitar

Điệu March: Gần với điệu Fox nhưng tiết tấu nhanh hơn, thể hiện khí thế hào hùng của quân đội.

1. Nhịp: 4/4
2. Cách đánh:
Bùm – chát – chát – chát-chát-chát
Xuống – xuống – xuống – xuống – lên – xuống
Lưu ý:
   -Xuống đầu tiên bạn quạt vào dây bass để tạo tiếng bùm
   -Ba nhịp đàu tiên là 1 nốt đen, ba nhịp sau nối liền 3 tiếng chát chát chát
3. Vận dụng:
Lên Đàng
ST: Lưu Hữu Phước ♪ Nhịp 4/4 ♫ Điệu March
Nào [C]anh em ta cùng [F]nhau xông pha, lên [C]đàng Kiếm nguồn tươi sáng.
Ta [G7]nguyện đồng lòng điểm [C]tô non sông
Từ [F]nay ra sức anh [C]tài.
Đoàn ta chen vai, nề [F]chi chông gai, lên [C]đàng
Ta người Việt [G7]Nam.
Nhìn tương [C]lai huy hoàng,
Đoàn ta bước lên đàng cùng hiên [G7]ngang hát [C]vang
Nhìn [C]non sông ta trời [F]mây bao la muôn [C]đời, Tâm hồn phơi phới
Mau [G7]nhìn hoàn cầu, khá [C]trông năm châu
Cùng [F]nhau tung chí anh [C]hào
Đoàn ta đi mau, lòng [F]trai không nao, lên [C]đàng.
Ta người Việt [G7]Nam.
Nhìn non [C]sông tưng bừng
Đoàn ta hát vang lừng nào tung [G7]bay chí [C]trai
Kìa [C]gương trung kiên truyền [F]lưu muôn năm Lên [C]đàng kết đoàn hùng tráng…
Danh [G7]lừng Bạch Đằng, tiếng [C]vang Chi Lăng
Đống [F]tâm noi dấu anh [C]hùng.
Ngày xưa ai đem tài [F]cho quê hương bao [C]lần
Khuông phò nhà [G7]Nam.
Đoàn ta [C]ghi trong lòng đời hy sinh anh hùng
Cùng non [G7]sông thẳng [C]xông

Đánh giá