Bài 17: Hooray Hooray với C và G, tập chuyển hai hợp âm cơ bản