Đánh các nốt không bị tịt, bị rè trên Guitar

Bài 3 – Đánh các nốt không bị tịt, bị rè – bài tập giúp khắc phụ tình trạng khi đánh 1 nốt nào đó trên đàn guitar bị tịt hoặc rè


Bài học Tiếp Theo: Đánh giá